رفرکتومتر
رفرکتومتر

 

رفرکتومتر جهت اندازه گیری ضریب شکست مواد مایع شفاف و نیمه شفاف مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از ضریب شکست می توان برخی از ترکیبات موجود در مواد مانند غلظت ، بریکس و شوری و… را اندازه گیری کرد. این دستگاه ها در صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.